Međunarodni standard ISO/IEC 17025 sadrži Opšte zahteve za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje. Mogu ga usvojiti sve laboratorije koje vrše ispitivanja, kalibraciju ili uzorkovanje. Akreditacija je snažna garancija klijentima da organizacija nudi relevantne usluge i stvara vezu poverenja u vezi sa svojim uslugama. ISO 17025 daje laboratorijama mogućnost da kontinuirano održavaju složeni proces ispitivanja i da postignu viši nivo kvaliteta u svom sistemu menadžmenta.

ISO 17025 je skup zahteva specifičnih za laboratorije koje se bave ispitivanjem, kalibracijom i drugim ispitivanjima. Od suštinske važnosti za stvaranje reputacije laboratorije je dokazivanje da imaju usaglašen sistem kvaliteta po kojem posluju. Ovaj standard se bavi i tehničkim sistemima i sistemima menadžmenta. To znači da se implementacijom ovog standarda pokriva sve, od opreme za testiranje do podataka uzorkovanja. Takođe, utvrđuje važeće specifikacije za poboljšanje osiguranja kvaliteta u okviru organizacije. Uključuje ispitivanje i kalibraciju standardnih, nestandardnih i razvijenih laboratorijskih metoda.

Osnove ISO/IEC 17025:

 • Sistematski pristup kontroli svih procesa i dobro definisanih procedura i prateće dokumentacije,
 • Postizanje međunarodnog priznanja (akreditacije) kompetentnosti organizacije,
 • Postizanje boljeg korporativnog imidža u očima nadzornih organa, klijenata, zaposlenih, kao i društva u celini,
 • Potencijalno povećanje poslovanja usled povećanog poverenja i zadovoljstva klijenata,
 • Ušteda u vremenu i novcu zbog smanjenja ili eliminisanja potrebe za ponovnim testiranjem proizvoda,
 • Bolja kontrola laboratorijskog poslovanja i povratne informacije laboratorijama da li imaju solidan sistem osiguranja kvaliteta i da li su tehnički kompetentne,
 • Kontrola varijacija laboratorijskih metoda,
 • Povećanje poverenja u podatke o ispitivanju / kalibraciji i osoblja koje obavlja posao,
 • Valjanost i prikladnost metoda ispitivanja,
 • Sledljivost merenja i kalibracija prema nacionalnim standardima,
 • Pogodnost, kalibracija i održavanje ispitne opreme i testnog okruženja,
 • Uzorkovanje, rukovanje i transport ispitnih predmeta i
 • Osiguranje kvaliteta podataka o ispitivanju i kalibraciji.

Koristi ISO/IEC 17025:

 • Povećava pouzdanost rezultata ispitivanja koje generiše laboratorija,
 • Efikasnost laboratorije se povećava, prigovori kupaca se smanjuju, laboratorija dobija snažnu konkurentsku prednost i smanjuju se operativni troškovi,
 • Može se dokazati tehnička kompetentnost u slučaju problema sa špekulacijama i/ili legitimitetom rezultata ispitivanja,
 • Olakšana sledivost merenja i kalibracije prema optimalnim standardima,
 • Uspostavljanje tehničke osposobljenosti osoblja,
 • Održavanje evidencije opreme za ispitivanje,
 • Osiguravanje tačnosti rezultata ispitivanja, valjanosti i ispravnosti metoda ispitivanja i kalibracije,
 • Odgovarajući kvalitet okruženja za ispitivanje i uzorkovanje.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se dođete do akreditacije ISO/IEC 17025. Pružamo usluge usklađivanja sa važećim zakonima i propisima, uspostavljanja politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta, izrade procedura, uputstava i obrazaca, tj. identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva.

Pružamo obuku za implementaciju i obuku za interne proveravače ISO/IEC 17025, da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite ka dobijanju akreditacije ISO/IEC 17025 sa nama na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka akreditaciji ISO/IEC 17025

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija procesa,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Analiza rizika i prilika,
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za akreditaciju,
 • Akreditaciona provera,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.