ISO/IEC 17020 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za kompetentnost tela koja obavljaju kontrolisanje. On precizira uslove za nepristrasnost i konzistentnost aktivnosti ovih tela.

Kontrolna tela mogu sprovoditi ocenjivanja za privatne klijente, za svoje matične organizacije ili organe vlasti, sa ciljem da se pruže informacije o usaglašenosti predmeta koje se kontrolišu sa propisima, standardima, specifikacijama, ugovorima… U ovom standardu nalaze se opšti zahtevi sa kojima kontrolna tela moraju da budu usklađena kako bi njihove usluge prihvatili klijenti i nadzorni organi.

Ispunjavanje zahteva ovog međunarodnosg standarda preduslov je za dobijanje akreditacije, a može se koristiti i za ocenjivanje druge strane ili ocenjivanje unutar same organizacije.

Koristi od ISO/IEC 17020:

Implementacijom i akreditacijom prema ovom međunarodnom standardu obezbeđujete promovisanje poverenja u tela koja sprovode kontrolisanje, kao i:

 • Poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • Usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
 • Postizanje i održavanje visokog nivoa nepristrasnosti i nezavisnosti kontrolnog osoblja u cilju zadovoljavanja zahteva i očekivanja klijenata,
 • Pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
 • Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Pružanje usluga kontrolisanja inostranim klijentima.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu koja će vam pomoći da postignete usaglašenost sa standardom ISO/IEC 17020 i pripremite Vašu organizaciju za akreditaciju. Pružamo usluge usklađivanja sa važećim zakonima i propisima, izrade kompletne dokumentacije zahtevane ovim standardom (procedura, uputstava i obrazaca), sprovodimo interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva.

Pružamo obuke za implementaciju i obuke za interne proveravače ISO/IEC 17020 u telima koja obavljaju kontrolisanje, kako bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u zahtevan proces akreditacije standarda ISO/IEC 17020 sa nama na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka akreditaciji ISO/IEC 17020

 • Identifikovanje rizika po nepristrasnost i upravljanje ovim rizicima,
 • Definisanje zahteva za nezavisnost,
 • Definisanje i dokumentovanje zahteva za kompetentnost osoblja,
 • Dokumentovanje postupaka praćenja performansi kontrolnog osoblja,
 • Definisanje metoda i procedura kontrolisanja,
 • Kreiranje izveštaja o kontrolisanju,
 • Definisanje postupanja sa prigovorima i žalbama,
 • Uspostavljanje dokumentacije Sistema menadžmenta u skladu sa opcijom A ili B,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.