ISO 9001 je međunarodno priznati standard koji daje okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Standard omogućava niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo kod klijenata. On precizira uslove za upravljanje kvalitetom, pri čemu organizacija treba da proceni i pokaže svoju sposobnost da obezbedi proizvode ili usluge koji zadovoljavaju potrebe klijenata i važećih zakonskih regulativa, a da ujedno time poveća njihovo zadovoljstvo.

Standard ISO 9001 je namenjen za upotrebu u bilo kojoj organizaciji koja želi da poboljša način na koji se upravlja i rukovodi, bez obzira na njenu veličinu, delatnost i vrstu proizvoda ili usluga.

Osnove ISO 9001 (QMS-a):

 • Kontekst organizacije,
 • Upravljanje rizicima i prilikama,
 • Politika kvaliteta,
 • Ciljevi kvaliteta,
 • Definisanje odgovornosti i ovlašćenja,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO 9001:

 • Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i potencijalnih klijenata,
 • Poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • Usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
 • Postizanje i održavanje visokog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i očekivanja klijenata,
 • Pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
 • Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu,
 • Dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Povećanje izvoza.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se postigne usaglašenost sa standardom ISO 9001. Pružamo usluge usklađivanja sa važećim zakonima i propisima, uspostavljanja politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta, izrade procedura, uputstava i obrazaca, tj. identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 9001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne proveravače, Lead Auditor ISO 9001 obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u ISO 9001 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 9001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija procesa,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Analiza rizika i prilika,
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 9001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.