Sistemi menadžmenta energijom je specifikacija zahteva objavljena od Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), za sistem menadžmenta energijom.

Standard određuje zahteve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta energijom čija je svrha da omogući organizaciji da prati sistematski pristup u postizanju kontinuiranog poboljšanja energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, energetsku sigurnost, korišćenje energije i potrošnju. Cilj ovog standarda je da pomogne organizacijama da kontinuirano smanjuju potrošnju energije, a samim tim i troškove energije i emisije gasova.

ISO 50001 je primenljiv za svaku organizaciju bez obzira na veličinu, delatnost ili geografsko područje.

Standard se lako integriše sa Sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001 (QMS) i Sistemom menadžmenta životnom sredinom ISO 14001 (EMS), ali ima značajnu karakteristiku poboljšanja “energetske performanse”.

Organizacije svih vrsta i veličina žele da smanjuju količinu energije koju troše. Ovo je uslovljeno potrebom ili željom da:

 • smanje troškove,
 • ispune zakonske zahteve i propise,
  smanje oslanjanje na fosilna goriva i
 • poboljšaju poslovni imidž.

Osnove ISO 50001

 • Kontekst organizacije,
 • Upravljanje rizicima i prilikama,
 • Definisanje Politike energije,
 • Definisanje energetskih ciljeva i akcionih planova,
 • Definisanje odgovornosti rukovodstva,
 • Preispitivanje potrošnje energije,
 • Definisanje energetske poredbene vrednosti,
 • Definisanje indikatora energetskih performansi,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi sertifikacije ISO 50001

 • Upravljanje energijom i smanjeno korišćenje energije smanjuje troškove rada,
 • Prilikom procenjivanja organizacionih ciljeva, inkorporiranje nove energetski efikasne tehnologije može biti isplativo;
 • Stalno poboljšavajući procese vezane za energiju, istražiće se više mogućnosti za poboljšanja;
 • Moguće smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte kada se efikasnije koristi energija;
 • Kreiranje strukturiranih metoda za identifikaciju energetskih indikatora, ukupni troškovi za analizu i prijavljivanje troškova korišćenja energije su manji;
 • Izveštaj o korišćenju energije smatra se pouzdanijim.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se postigne usaglašenost sa standardom ISO 50001. Pružamo usluge usklađivanja sa važećim zakonima i propisima, uspostavljanja politike energije i ciljeva, izrade procedura, uputstava i obrazaca, tj. identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 50001.
Pružamo obuku za implementaciju, kao i obuku za interne proveravače, da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u ISO 50001 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 50001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija procesa,
 • Analiza potrošnje energije
 • Analiza rizika i prilika,
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 50001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.