Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu definiše zahteve i daje uputstva sa ciljem da omogući organizacijama:

 • da obezbeđuju bezbedna i zdrava radna mesta;
 • sprečavaju povrede u vezi sa radom i narušavanjem zdravlja;
 • proaktivno poboljšavaju performanse sistema menadžmenta u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu.

Standard je primenljiv u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnosti.

Od suštinskog značaja za organizaciju je da eliminiše opasnosti i svede na najmanju moguću meru OH&S rizike preduzimanjem efektivnih mera prevencije i mera zaštite.

ISO 45001 je dizajniran da omogući organizacijama da pokažu svoju posvećenost pružanju bezbednog i efikasnog radnog okruženja, tako što identifikuje rizike i poboljšava pristup ka aktivnim upravljanjem ovim aktivnostima.

Cilj ISO 45001 je da se kontinuirano smanjuje rizik profesionalne opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat poboljšava produktivnost organizacije.

Osnove ISO 45001:

 • Kontekst organizacije,
 • Procena rizika po radnim mestima,
 • Politika bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Istraživanje incidenata,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO 45001:

 • Poboljšava efikasnost i smanjuje broj povreda na radu,
 • Pokazuje posvećenost zaštiti zaposlenih, imovine i postrojenja,
 • Ispunjavanje obaveza usklađenosti sa zakonskom regulativom,
 • Poboljšanje poslovnog imidža,
 • Unapređen odnos sa partnerima baziran na bezbednosti i zdravlju zaposlenih, klijenata i dobavljača,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Ušteda troškova kroz spremnost na reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Postizanje finansijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primene zahteva ovog standarda koje jačaju tržišnu poziciju organizacije.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu do dobijanja sertifikata ISO 45001. Pružamo usluge: sprovođenje inicijalne analize i identifikovanje nedostaka u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu, identifikaciju važeće zakonske regulative, utvrđivanje Politike bezbednosti i zdravlja na radu i ciljeva, istraživanja incidenata, identifikaciju zahteva u pogledu dokumentacije, obuku zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 45001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne proveravače, Lead Auditor ISO 45001 obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u sertifikaciju ISO 45001 sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 45001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija opasnosti i procena rizika,
 • Istraživanje incidenata,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 45001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.