Sistem menadžmenta protiv mita određuje zahteve i daje smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, pregled i unapređenje borbe protiv mita i korupcije.

Sistem može biti samostalan ili može biti integrisan sa ostalim sistemima menadžmenta.

ISO 37001 se odnosi na aktivnosti organizacije:

 • podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;
 • podmićivanje od strane organizacije;
 • podmićivanje od strane osoblja organizacije koje deluje u ime ili u korist organizacije;
 • podmićivanje poslovnog saradnika organizacije koji deluje u ime organizacije ili za nju;
 • podmićivanje organizacije;
 • podmićivanje osoblja organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;
 • podmićivanje poslovnog saradnika organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;
 • direktno ili indirektno podmićivanje (npr. mito koje je ponudio ili prihvatio preko ili od strane treće strane).

ISO 37001 primenjuje se samo na podmićivanje. Standard postavlja zahteve i daje smernice za sistem menadžmenta dizajniran da pomogne organizaciji da spreči, otkrije i odgovori na podmićivanje i da se pridržava Zakona o sprečavanju korupcije i dobrovoljnih obaveza primenjivih na svoje aktivnosti.

Može se primeniti na sve organizacije (ili delove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu aktivnosti, te da li su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

Koraci u implementaciji ISO 37001

Osnova ISO 37001 je procena rizika organizacije. Trebalo bi uključiti analizu rizika u zavisnosti od veličine i strukture organizacije.
Kada organizacija završi procenu rizika vrši se definisanje Politike protiv mita, postupaka i kontrole protiv mita, te razviti dodatne kontrole gde postoje nedostaci. Svaka organizacija može utvrditi šta se podrazumeva pod visokim, srednjim ili niskim rizikom. Međutim, prilikom primene kontrola protiv mita treba uzeti u obzir sve rizike, bilo da su ocenjeni kao visoki, srednji ili niski.

Implementacija ISO 37001 znači imati odgovarajuću dokumentaciju i mehanizme u borbi protiv mita. Dobri mehanizmi i dokumentacija će osigurati da organizacije imaju evidenciju svojih postupaka u uspostavljanju programa protiv mita.

Koristi ISO 37001

Usklađenost sa ISO 37001 nije garancija da u okviru organizacije neće doći do podmićivanja. To nije zamena za osiguranje usklađenosti sa svim relevantnim zakonima, niti za obavljanje Due Diligence sa trećim stranama organizacije. Standard nudi organizacijama alat za upravljanje rizikom, zahteva primenu adekvatnih kontrola i nudi rešenja u svim sektorima.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu do dobijanja sertifikata ISO 37001. Pružamo usluge: sprovođenje procene rizika protiv mita, identifikaciju važeće zakonske regulative, utvrđivanje Politike protiv mita i ciljeva, procedura za Due Dilligence, Politika u vezi poklona, povlašćenog statusa, donacija i drugih koristi, davanje stimulacija, sprovođenja istraga u vezi sa mitom i postupanje sa njim, identifikaciju zahteva u pogledu dokumentacije, obuku zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 37001.

Pružamo obuku za implementaciju, kao i obuku za interne proveravače, da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u sertifikaciju ISO 14001 sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 37001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Analiza rizika,
 • Analiza aspekata i uticaja na životnu sredinu,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 37001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.