Kozmetika: Dobra proizvođačka praksa (GMP) je međunarodno priznat standard za proizvodnju, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda. Sertifikat potvrđuje da se kozmetika proizvodi i da se sa njom rukuje u skladu sa Dobrom proizvođačkom praksom (GMP).

Ovaj standard je namenjen proizvođačima kozmetike, kao i drugim organizacijama (kao što su proizvođači sirovina i ambalaže) koje su uključene u lanac snabdevanja kozmetičkim proizvodima.

Standardom se podrazumeva dokumentovani sistem menadžmenta proizvodnjom, kontrolom, skladištenjem i isporukom kozmetičkih proizvoda. Smernice standarda pružaju organizaciji praktične metode za upravljanje mnogim faktorima koji mogu uticati na kvalitet proizvoda.

Smernice ovog standarda nude organizovane i praktične savete o upravljanju ljudskim, tehničkim i administrativnim faktorima koji utiču na kvalitet proizvoda.

Obuhvata procese proizvodnje, skladištenja, pakovanja, testiranja i transporta. Ne odnosi se na istraživačke i razvojne aktivnosti i distribuciju gotovih kozmetičkih proizvoda.

Koristi ISO 22716:

 • Omogućava organizaciji da upravlja zahtevima kvaliteta i bezbednosti svog lanca snabdevanja,
 • Kontroliše opasnosti i rizike povezane sa kozmetičkim proizvodima, osiguravajući stalno poboljšanje,
 • Lako se implementira u svim veličinama i nivoima složenosti organizacija i usaglašenosti sa zakonskim zahtevima,
 • Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i potencijalnih klijenata,
 • Povećanje izvoza.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se postigne usaglašenost sa standardom ISO 22716. Pružamo usluge usklađivanja sa važećim zakonima i propisima, izrade procedura, uputstava i obrazaca, tj. identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 22716.

Pružamo obuku za implementaciju, kao i obuku za interne proveravače, da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u ISO 22716 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 22716

 • Identifikacija procesa,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje ISO 22716 sertifikata,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.