Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja daje okvir za identifikaciju potencijalnih spoljnih i unutrašnjih pretnji koje mogu ugroziti organizaciju. Kontinuitet poslovanja predstavlja sposobnost organizacije da nastavi isporuku proizvoda ili usluga na prihvatljivim, unapred definisanim nivoima nakon incidenta.

Implementacijom ovog standarda preduzeće se osigurava od potencijalnih incidenata, smanjuje verovatnoću da se incident pojavi. Odnosi se i na privatni i na javni sektor.

Ovim standardom se definiše Plan kontinuiteta poslovanja, a na rukovodstvu je da ga stalno ažurira i unapređuje.

Standard ISO 22301 može lako da se integriše sa ostalim standardima kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, itd.

Osnove ISO 22301:

 • Kontekst organizacije,
 • Analiza uticaja na poslovanje i procena rizika,
 • Politika kontinuiteta poslovanja,
 • Strategije kontinuiteta poslovanja,
 • Vežbanje i testiranje kontinuiteta poslovanja,
 • Ciljevi,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO 22301:

 • Identifikuje i upravlja trenutnim i budućim pretnjama,
 • Omogućuje proaktivni pristup smanjenju uticaja na poslovanje prilikom pojave incidenata,
 • Omogućava održivost poslovanja u kriznim situacijama,
 • Umanjuje vreme zastoja tokom incidenata i ubrzava vreme oporavka,
 • Ispunjavanje obaveza usklađenosti sa zakonskom regulativom,
 • Poboljšanje poslovnog imidža,
 • Unapređen odnos sa partnerima baziran na kontinuitetu poslovanja,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Ušteda troškova kroz spremnost na reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Postizanje finansijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primene zahteva ovog standarda koje jačaju tržišnu poziciju organizacije.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu do dobijanja sertifikata ISO 22301. Pružamo usluge: sprovođenje inicijalne analize, sprovođenje analize uticaja na poslovanje i procena rizika, identifikaciju važeće zakonske regulative, utvrđivanje Politike kontinuiteta poslovanja i ciljeva, izrade Plana kontinuiteta poslovanja, izrade strategija i planiranja testiranja kontinuiteta poslovanja, identifikaciju zahteva u pogledu dokumentacije, obuku zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 22301.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne proveravače, Lead Auditor obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u sertifikaciju ISO 22301 sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju ISO 22301 sertifikata

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Analiza uticaja na poslovanje i procena rizika,
 • Strategije kontinuiteta poslovanja,
 • Planovi testiranja kontinuiteta poslovanja,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje ISO 22301 sertifikata,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.