Sistem menadžmenta bezbednošću hrane definiše zahteve koji omogućuju organizacijama kontrolu rizika bezbednosti hrane duž celokupnog lanca ishrane. Standard pruža međunarodnu harmonizaciju u oblasti standarda bezbednosti hrane, nudi alat za sprovođenje HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) u celom lancu snabdevanja hranom.

Ovaj standard se može primeniti na sve organizacije, bez obzira na veličinu, koji su uključeni u bilo kom aspektu lanca ishrane. Ovo uključuje organizacije koje su, direktno ili indirektno uključeni u jedan ili više koraka lanca ishrane, kao što su primarni proizvođači, prerađivači hrane, maloprodaja, skladišta i prevoznici, ugostiteljski sektor.

Osnove ISO 22000:

 • Kontekst organizacije,
 • Sprovođenje analize opasnosti i procena rizika,
 • Politika bezbednosti hrane,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima, povlačenje i opoziv proizvoda,
 • Korektivne mere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO 22000:

 • Smanjenje incidenata bezbednosti hrane i troškova,
 • Usklađenost sa zakonskom regulativom i HACCP principima,
 • Poboljšanje poslovnog imidža,
 • Unapređen odnos sa partnerima baziran na bezbednosti proizvoda,
 • Ušteda troškova kroz simulaciju sledljivosti i opoziva proizvoda,
 • Postizanje finansijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primene zahteva ovog standarda koje jačaju tržišnu poziciju organizacije.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu do dobijanja sertifikata ISO 22000 – HACCP. Pružamo usluge: sprovođenje inicijalne analize i identifikovanje nedostaka u pogledu bezbednosti hrane, postojećih programa i sistema u lancu ishrane (GAP analiza), identifikacija hazarda (Analiza opasnosti), dentifikaciju važeće zakonske regulative, definisanje politike bezbednosti hrane i ciljeva, razvoj preduslova i HACCP programa, identifikovanje zahteva dokumentacije, obuku zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 22000 – HACCP.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne proveravače, Lead Auditor obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u sertifikaciju ISO 22000 – HACCP sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju ISO 22000 sertifikata

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija opasnosti i procena rizika,
 • Istraživanje incidenata,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje ISO 22000 sertifikata,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.